Cvjetnica 2020 – Bokanjac

C V J E T N I C A

Spominjemo se svečanog Isusova u Jeruzalem, gdje ga čeka muka, smrt, ali i uskrsnuće.

Narod ga je dočekao svečano kličući:

„Hosana Davidovu sinu:

Blagoslovljen, koji dolazi u ime Gospodnje.

Izraelov Kralju: Hosana u visini“

 Židovska su djeca, s granama maslina u ruci, došla u susret Gospodinu i klicala u sav glas: HOSANA U VISINI!

KAD SE PRIBLIŽI BETFAGI I BETANIJI, UZ GORU KOJA SE ZOVE MASLINSKA, POSLA DVOJICU UČENIKA GOVOREĆI: »HAJDETE U SELO PRED VAMA. ČIM UĐETE U NJ, NAĆI ĆETE PRIVEZANO MAGARE KOJE JOŠ NITKO NIJE ZAJAHAO. ODRIJEŠITE GA I DOVEDITE.  UPITA LI VAS TKO: ‘ZAŠTO DRIJEŠITE?’, OVAKO RECITE: ‘GOSPODINU TREBA.’«
 ONI KOJI BIJAHU POSLANI OTIĐOŠE I NAĐOŠE KAKO IM BIJAŠE REKAO.  I DOK SU DRIJEŠILI MAGARE, REKOŠE IM GOSPODARI: »ŠTO DRIJEŠITE MAGARE?«  ONI ODGOVORE: »GOSPODINU TREBA.«  I DOVEDOŠE GA ISUSU I STAVIŠE SVOJE HALJINE NA MAGARE TE POSJEDNUŠE ISUSA.
 I KUDA BI ON PROLAZIO, PROSTIRALI BI PO PUTU SVOJE HALJINE.  A KAD SE VEĆ BIO PRIBLIŽIO OBRONKU MASLINSKE GORE, SVE ONO MNOŠTVO UČENIKA, PUNO RADOSTI, POČE IZA GLASA HVALITI BOGA ZA SVA SILNA DJELA ŠTO IH VIDJEŠE:  »BLAGOSLOVLJEN KRALJ, ONAJ KOJI DOLAZI U IME GOSPODNJE! NA NEBU MIR! SLAVA NA VISINAMA!«
 NATO MU NEKI FARIZEJI IZ MNOŠTVA REKOŠE: »UČITELJU, PREKORI SVOJE UČENIKE.«  ON ODGOVORI: »KAŽEM VAM, AKO OVI UŠUTE, KAMENJE ĆE VIKATI!«

BLAGOSLOVLJENE MASLINOVE GRANČICE MOĆI ĆE SE UZETI U CRKVI ILI ISPRED CRKVE CIJELI DAN. CRKVA ĆE BITI OTVORENA CIJELI DAN ZA OSOBNU MOLITVU.

Informacije tijekom coronavirusa možemo pratiti na web stranici: zupa-ssjta.hr ili župa Bokanjac